• 1 Taft Sữa
  • 2 Trần Văn Hai
  • 3 Jhahahahah
  • 4 Gacon1
  • 5 Thiên Long
mua ban acc lmht Thiên Long đã mua Tài khoản #270501 giá 7,000đ - 5 giờ trước Thiên Long đã mua Tài khoản #270476 giá 7,000đ - 5 giờ trước Thiên Long đã mua Tài khoản #270384 giá 7,000đ - 5 giờ trước Thiên Long đã mua Tài khoản #270368 giá 7,000đ - 5 giờ trước Gacon1 đã mua Tài khoản #270799 giá 20,000đ - 6 giờ trước Gacon1 đã mua Tài khoản #270386 giá 7,000đ - 6 giờ trước Gacon1 đã mua Tài khoản #270465 giá 7,000đ - 6 giờ trước Gacon1 đã mua Tài khoản #270513 giá 7,000đ - 6 giờ trước Gacon1 đã mua Tài khoản #270375 giá 7,000đ - 6 giờ trước Trần Văn Hai đã mua Tài khoản #270416 giá 7,000đ - 7 giờ trước Trần Văn Hai đã mua Tài khoản #270475 giá 7,000đ - 7 giờ trước Trần Văn Hai đã mua Tài khoản #270452 giá 7,000đ - 7 giờ trước Trọng đã mua Tài khoản #270424 giá 7,000đ - 7 giờ trước Trọng đã mua Tài khoản #270492 giá 7,000đ - 7 giờ trước Phạm Bá Long đã mua Tài khoản #270369 giá 7,000đ - 9 giờ trước

#259923 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 110
● Trang Phục: 430
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 110

Skin: 430

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 8,359,200đ

XEM ACC

CARD 9,288,000đ

MUA NGAY

#259924 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 110
● Trang Phục: 467
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 110

Skin: 467

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 9,505,800đ

XEM ACC

CARD 10,562,000đ

MUA NGAY

#264234 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 112
● Trang Phục: 350
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 350

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 11,520,000đ

XEM ACC

CARD 12,800,000đ

MUA NGAY

#266021 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 425
● Bảng Ngọc: 78

Tướng: 112

Skin: 425

Ngọc: 78

Giảm giá: 0%

ATM 5,605,200đ

XEM ACC

CARD 6,228,000đ

MUA NGAY

#266602 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 112
● Trang Phục: 400
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 400

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,095,800đ

XEM ACC

CARD 5,662,000đ

MUA NGAY

#267793 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 113
● Trang Phục: 462
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 113

Skin: 462

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 12,313,800đ

XEM ACC

CARD 13,682,000đ

MUA NGAY

#269823 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 113
● Trang Phục: 409
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 113

Skin: 409

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 6,175,800đ

XEM ACC

CARD 6,862,000đ

MUA NGAY

#269843 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 60
● Trang Phục: 110
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 110

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,281,200đ

XEM ACC

CARD 5,868,000đ

MUA NGAY

#270114 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 123
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 123

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,031,000đ

XEM ACC

CARD 5,590,000đ

MUA NGAY

#270115 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 114
● Trang Phục: 522
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 114

Skin: 522

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 6,631,200đ

XEM ACC

CARD 7,368,000đ

MUA NGAY

#254590 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 110
● Trang Phục: 406
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 110

Skin: 406

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 6,902,100đ

XEM ACC

CARD 7,669,000đ

MUA NGAY

#259923 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 110
● Trang Phục: 430
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 110

Skin: 430

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 8,359,200đ

XEM ACC

CARD 9,288,000đ

MUA NGAY

#259924 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 110
● Trang Phục: 467
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 110

Skin: 467

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 9,505,800đ

XEM ACC

CARD 10,562,000đ

MUA NGAY

#264234 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 112
● Trang Phục: 350
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 350

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 11,520,000đ

XEM ACC

CARD 12,800,000đ

MUA NGAY

#265853 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 111
● Trang Phục: 326
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 111

Skin: 326

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 4,037,400đ

XEM ACC

CARD 4,486,000đ

MUA NGAY

#266021 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 425
● Bảng Ngọc: 78

Tướng: 112

Skin: 425

Ngọc: 78

Giảm giá: 0%

ATM 5,605,200đ

XEM ACC

CARD 6,228,000đ

MUA NGAY

#266607 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 112
● Trang Phục: 208
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 208

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,894,200đ

XEM ACC

CARD 5,438,000đ

MUA NGAY

#266608 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 112
● Trang Phục: 421
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 421

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,153,400đ

XEM ACC

CARD 5,726,000đ

MUA NGAY

#269729 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 42
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 42

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,293,800đ

XEM ACC

CARD 5,882,000đ

MUA NGAY

#258714 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 46
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 46

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,122,200đ

XEM ACC

CARD 2,358,000đ

MUA NGAY

#265734 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 112
● Trang Phục: 311
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 112

Skin: 311

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 2,863,800đ

XEM ACC

CARD 3,182,000đ

MUA NGAY

#265799 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 112
● Trang Phục: 206
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 206

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,681,200đ

XEM ACC

CARD 1,868,000đ

MUA NGAY

#265854 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 112
● Trang Phục: 211
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 211

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,816,200đ

XEM ACC

CARD 2,018,000đ

MUA NGAY

#265855 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 227
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 227

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,769,400đ

XEM ACC

CARD 1,966,000đ

MUA NGAY