Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thẳng Trần
  • 2 Hao Nguyen
  • 3 Cậu Vàng
  • 4 Ho quac dung
  • 5 Huy Tran
mua ban acc lmht Lê Văn Đạt đã mua Tài khoản #142968 giá 7,000đ - 2 phút trước Lê Văn Đạt đã mua Tài khoản #141579 giá 20,000đ - 4 phút trước Hỏi Làm Gì đã mua Tài khoản #141586 giá 20,000đ - 4 phút trước Hỏi Làm Gì đã mua Tài khoản #141587 giá 20,000đ - 4 phút trước Hỏi Làm Gì đã mua Tài khoản #141597 giá 20,000đ - 15 phút trước Quang Trường đã mua Tài khoản #144961 giá 20,000đ - 24 phút trước Ngọc Lũy đã mua Tài khoản #125137 giá 50,000đ - 25 phút trước Huy Quang đã mua Tài khoản #144986 giá 120,000đ - 29 phút trước Ngọc Lũy đã mua Tài khoản #128373 giá 50,000đ - 31 phút trước Phong Đỗ đã mua Tài khoản #141569 giá 20,000đ - 36 phút trước Cấy Đặng đã mua Tài khoản #141565 giá 20,000đ - 39 phút trước Nguyễn Tuấn Hoàng An đã mua Tài khoản #142941 giá 7,000đ - 40 phút trước Nguyễn Kuns đã mua Tài khoản #142962 giá 7,000đ - 43 phút trước Thành Luân đã mua Tài khoản #141583 giá 20,000đ - 45 phút trước Khong Quan Tam đã mua Tài khoản #141083 giá 20,000đ - 45 phút trước

#48642 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 79
● Trang Phục: 190
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 79

Skin: 190

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 28,000,000đ

XEM ACC

CARD 35,000,000đ

MUA NGAY

#77017 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 80
● Trang Phục: 118
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 118

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 12,000,000đ

XEM ACC

CARD 15,000,000đ

MUA NGAY

#142018 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 54
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 54

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,120,000đ

XEM ACC

CARD 3,900,000đ

MUA NGAY

#97721 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 39
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 39

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,840,000đ

XEM ACC

CARD 2,300,000đ

MUA NGAY

#125396 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 71
● Trang Phục: 95
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 95

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,200,000đ

XEM ACC

CARD 6,500,000đ

MUA NGAY

#116050 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 61
● Trang Phục: 57
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 57

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,480,000đ

XEM ACC

CARD 3,100,000đ

MUA NGAY

#117450 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 47
● Trang Phục: 60
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 47

Skin: 60

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,920,000đ

XEM ACC

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#144515 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 63
● Trang Phục: 76
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 76

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,120,000đ

XEM ACC

CARD 3,900,000đ

MUA NGAY

#144532 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 50
● Trang Phục: 57
● Bảng Ngọc: 86

Tướng: 50

Skin: 57

Ngọc: 86

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#77021 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 58
● Trang Phục: 48
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 58

Skin: 48

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#141048 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 37
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 37

Skin: 41

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#104085 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 50
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 39

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,000,000đ

XEM ACC

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#110602 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 51
● Trang Phục: 27
● Bảng Ngọc: 79

Tướng: 51

Skin: 27

Ngọc: 79

Giảm giá: 0%

ATM 1,520,000đ

XEM ACC

CARD 1,900,000đ

MUA NGAY

#120918 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 43
● Trang Phục: 46
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 46

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#120914 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 36
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 36

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 880,000đ

XEM ACC

CARD 1,100,000đ

MUA NGAY

#112452 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 54
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 71

Tướng: 54

Skin: 51

Ngọc: 71

Giảm giá: 0%

ATM 1,520,000đ

XEM ACC

CARD 1,900,000đ

MUA NGAY

#112455 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 48
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 48

Skin: 36

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#144521 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 39
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 68

Tướng: 39

Skin: 42

Ngọc: 68

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#144541 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 48
● Trang Phục: 48
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 48

Skin: 48

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#144542 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 35
● Trang Phục: 48
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 48

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY