• 1 Khánh Duy
  • 2 Đình Cường
  • 3 Trần Sĩ Lâm
  • 4 Nguyen Cảnh Kỳ
  • 5 Thành

#258544 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,509,200đ

XEM ACC

CARD 2,788,000đ

MUA NGAY