• 1 Taft Sữa
  • 2 Trần Văn Hai
  • 3 Jhahahahah
  • 4 Gacon1
  • 5 Thiên Long

#269729 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 42
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 42

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,293,800đ

XEM ACC

CARD 5,882,000đ

MUA NGAY