Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Hoà Lê
  • 2 Quốc anh
  • 3 Phạm Nguyễn Hoàng Bách
  • 4 Độc Bước
  • 5 Jack Tran

#189182 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 35
● Trang Phục: 30
● Bảng Ngọc: 73

Tướng: 35

Skin: 30

Ngọc: 73

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#189040 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 31
● Trang Phục: 26
● Bảng Ngọc: 84

Tướng: 31

Skin: 26

Ngọc: 84

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#189015 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 39
● Trang Phục: 26
● Bảng Ngọc: 67

Tướng: 39

Skin: 26

Ngọc: 67

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#189014 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 26
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 30

Skin: 26

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#179500 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 34
● Trang Phục: 33
● Bảng Ngọc: 87

Tướng: 34

Skin: 33

Ngọc: 87

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#178944 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 33
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 75

Tướng: 33

Skin: 25

Ngọc: 75

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#175807 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 34
● Bảng Ngọc: 50

Tướng: 31

Skin: 34

Ngọc: 50

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#175800 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 36
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 36

Skin: 22

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#175779 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 36
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 36

Skin: 28

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#165957 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 35
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 75

Tướng: 35

Skin: 25

Ngọc: 75

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#157611 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 38
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 38

Skin: 15

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY