Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Xiền Ngy
  • 2 Kaido Phạm
  • 3 Phúc Nguyễn
  • 4 Đoán Xem
  • 5 h,

#178944 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 33
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 75

Tướng: 33

Skin: 25

Ngọc: 75

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#177515 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 35
● Trang Phục: 21
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 35

Skin: 21

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#177475 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 26
● Bảng Ngọc: 76

Tướng: 31

Skin: 26

Ngọc: 76

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#175855 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 28
● Trang Phục: 34
● Bảng Ngọc: 89

Tướng: 28

Skin: 34

Ngọc: 89

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#175840 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 35
● Trang Phục: 26
● Bảng Ngọc: 65

Tướng: 35

Skin: 26

Ngọc: 65

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#175807 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 34
● Bảng Ngọc: 50

Tướng: 31

Skin: 34

Ngọc: 50

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#175805 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 34
● Trang Phục: 21
● Bảng Ngọc: 77

Tướng: 34

Skin: 21

Ngọc: 77

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#175479 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 77

Tướng: 31

Skin: 25

Ngọc: 77

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#175371 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 35
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 88

Tướng: 35

Skin: 22

Ngọc: 88

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#174915 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 36
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 36

Skin: 19

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#167820 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 34
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 78

Tướng: 34

Skin: 25

Ngọc: 78

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY

#165957 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 35
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 75

Tướng: 35

Skin: 25

Ngọc: 75

Giảm giá: 0%

ATM 296,000đ

XEM ACC

CARD 370,000đ

MUA NGAY