Youtube Facebook
  • 1 Anh Khoii
  • 2 Hùng Đào
  • 3 Trung Nguyen
  • 4 Khoa Võ Minh
  • 5 Nguyễn Suune Huyền

#213763 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 46
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 46

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#213761 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 59
● Trang Phục: 60
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 59

Skin: 60

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#213091 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 74
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 74

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#211530 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 72
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 68

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#211527 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 68
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 68

Skin: 81

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#211516 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 74
● Trang Phục: 74
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 74

Skin: 74

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#210347 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 64
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#210340 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 69
● Trang Phục: 76
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 69

Skin: 76

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#209858 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 54
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 54

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#200986 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 74
● Trang Phục: 76
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 74

Skin: 76

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#200985 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 73
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#198700 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 73
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY